• https://www.facebook.com/asya.dissagligi

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Biz, Özel Asya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Asya Diş) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini oldukça önemsiyor ve mahremiyetinize saygı duyuyoruz. Bu itibarla tüm kişisel verilerinizin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) kapsamında, “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik”, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve diğer tüm ilgili mevzuatları göz önünde bulundurarak, “Veri Sorumlusu” sıfatımız ile hangi koşullarda elde edildiğini, nasıl işlendiğini, saklandığını ve hangi koşullarda kimler ile paylaşıldığını ve bu kişisel bilgileriniz ile ilgili haklarınızı aşağıda bilginize sunuyoruz.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
İlgili Kişi            :   Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri İşleyen       : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu : Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleme       : Kişisel verilerin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. 

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Saklanması

Kişisel verileriniz aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde, Kanun tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanması, işlenmesi ve saklanmasına ilişkin kanun ve yönetmelikler;

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 4857 Sayılı İş Kanunu,
 • 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 • 3224 sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
 • 4/12678 Sayılı Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
 • Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
 • Türk Dişhekimleri Birliği Ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği
Toplanan Kişisel Verilerininiz;

Hasta Kabul Bankosu

Randevu İçin: Ad, soyadı, Telefon numarası, e-posta adresi
Protokol Defteri için: TC kimlik No, Muayene tarihi, Adı Soyadı, Yaşı, cinsiyet, tanı ve tedavi bilgileri, 
Onam Formları: Adı Soyadı, TC Kimlik No, adres, Telefon Numarası, İmza, İşlem tarihi
Anlaşmalı Kurum Hastası İçin: Kimlik Fotokopisi, Telefon numarası, e-posta adresi, özel sağlık sigortası poliçesi ve anlaşmalı kurum ödeme bilgileri, fatura bilgileri (Gerçek Kişi Vergi Mükellefleri İçin; Ad Soyad, E-posta, Adres, Telefon, TC Kimlik Numarası)

Hasta Hakları

İsim Soyisim, Telefon Numarası, T.C. Kimlik Numarası, E-posta Adresi, Talep İçeriği, Tıbbi bilgiler

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları

Çalışan Adayı Verileri

Doldurulan başvuru formları ve özgeçmiş içerisinde tarafımıza iletilen tüm kişisel veriler

Dijital kanallar ve Anlaşmalı Kurumlar

Adı, Soyadı, Telefon numarası, Randevu Bilgisi, Şikayetler, Misafir Memnuniyet anketleri

Web Sitesi

Çerezler, IP Adresi, Gezinme Verileri, Bilgi edinme formu (Ad, soyad, e-posta adresi, Telefon numarası )

Sağlık Verisi

Sağlık hizmetinin sağlanması amaçlı edinilen sağlık verileri; kurum dışında yaptırılan tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, tedavi ile ilişkili olabilecek sağlık geçmişi verileri.

Satınalma

Gerçek Kişi Vergi Mükellefleri İçin; Ad Soyad, E-posta, Adres, Telefon, TC Kimlik Numarası Vergi Dairesi, Vergi Numarası, İmza Beyanı • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına, yürürlükteki kanun ve mevzuatlar gereği, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amaçlı gerekli bildirimlerin yapılması,
 • ilgili mevzuat gereği, Protokol Defterin'nin hasta 
 • Çalışan adayı başvuru değerlendirmelerinin ve istihdamının yapılması, istihdamı yapılmış personelin (çalışan, stajyer, çırak vb.) iş süreçlerinin devamı,
 • Tarafımıza iletmiş olduğunuz şikâyet, istek ve önerilerinizin değerlendirilerek sonuçlandırılması, yürürlükteki kanun ve mevzuattan doğan haklarınızın tesisinin sağlanması,
 • Misafir memnuniyetini ölçmek amaçlı, çeşitli yöntemlerle araştırmalar gerçekleştirmek,
 • Gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında gerekli olması durumunda tedarik ve taşeronluk hizmetleri,
 • Web sitemizden daha hızlı ve verimli hizmet alabilmeniz ve ziyaretçi istatistikleri toplamak amaçlı çerez bilgilerinin kullanılması,
 • KVKK ve ETK, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik gereğince sözleşmenin ifası kapsamında açık rıza gerekmeyen durumlar ile sınırlı olmak üzere randevu hatırlatma, hizmet ile ilgili bilgilendirmeler vb sebepler ile SMS, e-posta vb. yollar ile iletişime geçmek. 
 • Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirmeler, yeni hizmetlerimiz, tarafımızdan haberler, özel gün kutlamaları vb. ticari amaçlı ileti gönderme (Açık rıza almak şartı ile)
 • Bazı hastalarımızın ve misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları, vermiş oldukları açık rıza kapsamı ile sınırlı olmak kaydı ile Asya Diş web sitesi, sosyal medya hesapları, haberler vb basılı ve dijital mecralarda tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile (İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler)

İşlenmektedir.

Kişisel Verilerininizin Saklanması;

Yukarıda toplanma ve işlenme şartlarının izah edildiği kişisel verileriniz, Asya Diş nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde, başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu “Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)” yönergeleri olmak üzere, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Asya Ağız ve Diş Sağlığı, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılım anlamında tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri;

Kişisel verileriniz, başta 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, olmak üzere, yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda, kişisel verinin türüne ve işlenme sebeplerine göre ön görülen sürelerle saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması;

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri ve ilgili düzenlemeler kapsamında, kanunen sağlamakla yükümlü olduğumuz hizmetlerin ifası ve kayıt altına alınması amaçlı, ilgili sigorta şirketleri, kamu kurumları ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Ayrıca tanı hizmetlerinin sağlanabilmesi, protez imalatı, rendevu hizmetlerinin sağlanması, bilgi teknolojileri altyapısının işletilmesi ve güvenli hale getirilmesi, SMS hizmetleri, gönderi hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile veri aktarımı gereken durumlarda, aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz aldığımız hizmetlerin sağlanması sırasında hizmet sağlayıcılarımızın bilgi işlem altyapılarının yurt dışında olması dolayısı ile  Kanun'un 9. maddesindeki şartlara uygun olarak aktarılmaktadır.

Açık rıza beyanı gerekliliği bulunmayan durumlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Asya Diş’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olduğu durumlarda,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İlgili Kişinin Hakları;

Kanunun 11. Maddesi çervesinde haklarınız aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK Başvuru ve İletişim Kanallarımız;

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Asya Diş'e iletebilirsiniz.

Başvuruda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz kabul edilebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği tarafımızca yerine getirilecektir. Başvurunun tarafımızın hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, aşağıda yazılı başvuru kanalları üzerinden, ekinde aşağıdaki başvuru formu bulunmak sureti ile tarafımıza ualaşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

 • ayse.ucaralpay@hs01.kep.tr Kep Adresi yolu ile,
 • kvkk@asyadis.com E-posta yolu ile,
 • 0216 532 61 62 numaralı telefon numaramız aracılığı ile,
 • Kurumumuzun açık adresi olan Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi No:18 /1 ÜSKÜDAR / İSTANBUL  adresimize kimliğiniz ile bizzat gelerek veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile başvuru yapılmalıdır.

İş bu aydınlatma metni, Özel Asya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği tarafından internet sitesi ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur. Veri işleme yöntem ve faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması halinde halinde güncelleme yapılarak aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.